REGULAMIN

W dniu przyjazdu pobieramy opłatę za końcowe sprzątanie domku (opłata serwisowa) w kwocie 190 zł
Pobieramy Opłatę za zużycie energii elektrycznej 2,8 zł /1 kWh. Rozliczenie poboru prądu w domku następuje po zakończeniu pobytu.
Przed przekazaniem domku pobieramy kaucje za domek w wysokości 200zł. Kaucję zwracamy w dniu wyjazdu

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy na pobyt turystyczny zawartej pomiędzy Klientem a Ośrodkiem Wypoczynkowym Oliwia Jacek Andrzejewski, ul. Wyzwolenia 22 Dźwirzyno, z siedzibą na ul. Kargowska 1, Poznań NIP 778 002 33 15.
 • 2 REZERWACJA
 1. Dokonanie rezerwacji wiąże się z wcześniejszym zapoznaniem się i akceptacją regulaminu. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej       https://www.oliwiadzwirzyno.pl/regulamin-osrodka/ , oraz w drodze indywidualnego – oświadczenia – zapoznania się przez klienta – gościa przy czynnościach rezerwacyjnych w każdym domku.
 2. Wraz z dokonaniem rezerwacji Klient zobowiązany jest do wpłaty 30% zadatku w terminie podanym przez maila z warunkami rezerwacji, na rachunek bankowy . W przypadku braku wpływu zadatku rezerwacja ulega anulowaniu.
 3. Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Klient wpłaci najdalej w dniu przyjazdu przed otrzymaniem kluczy do wynajmowanego domku – płatności gotówką, kartą płatniczą od 01.06 do 31.08 w biurze Ośrodka Wypoczynkowego Oliwia.
 • 3 ANULOWANIE REZERWACJI
 1. Nie dokonujemy zwrotu wpłaconego zadatku, ani wpłaconej całej kwoty za pobyt w razie nie dotrzymania podanego terminu pobytu, rezygnacji bądź nie zastosowania się do regulaminu ośrodka dotyczącego zakazu pobytu zwierząt na terenie ośrodka.
 2. Prawo odstąpienia od rezerwacji w terminie 14 dniowym nie dotyczy naszej działalności i nie przysługuje.
 • 4 OPŁATY DODATKOWE
 1. W chwili przyjazdu i zameldowania pobierana jest kaucja zwrotna za jeden domek w wysokości 200 zł.
 2. Podczas dokonywania rezerwacji jest doliczana dodatkowa opłata za drugi samochód parkujący na terenie ośrodka – przypadający na jeden domek, wypożyczenie łóżeczka dziecięcego, wynajęcie krzesełka do karmienia dziecka, wanienki do kąpieli dziecka oraz kompletu ręczników. Ceny usług wskazane są w zakładce „OPŁATY DODATKOWE” na stronie WWW Usługodawcy https://www.oliwiadzwirzyno.pl/cennik/
 3. Od każdego Gościa w dniu zameldowania do Ośrodka pobierana jest opłata klimatyczna zgodna z uchwałami rad miast poszczególnych miejscowości, w których znajduje się Ośrodek Wypoczynkowe Oliwia. Wysokość opłaty klimatycznej zostanie podana do wiadomości każdego Gościa przy realizacji obowiązku meldunkowego.
 4. W chwili zameldowania pobierana jest opłata 190 zł za sprzątanie końcowe domku.
 5. W chwili wymeldowania Gościa z domku pobierana jest dodatkowa opłata za zużycie energii elektrycznej, naliczane w okresie pobytu Gościa w wysokości wskazanej w zakładce „OPŁATY DODATKOWE” na stronie WWW Usługodawcy https://www.oliwiadzwirzyno.pl/cennik/
 • 5 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
 1. Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do dyspozycji.
 2. Dobę hotelową  rozpoczynamy o godz. 16.00, kończymy o godz. 10.00 Każda godzina rozpoczęta od zakończenia pobytu po 10 godzinie koszt 100 zł 
 3. W celu zakwaterowania należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go gospodarzowi Ośrodka podczas dokonywania formalności związanych z pobytem w Ośrodku.
 4. Do korzystania z usług w naszym Ośrodku upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja oraz wniesiony na jej potwierdzenie zadatek w wysokości 30%, zgodnie z warunkami rezerwacji i rozliczania zadatku.
 5. Przekazanie i oddanie domku/pokoju następuje w obecności personelu Ośrodka po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją i opłaty klimatycznej.
 6. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.
 7. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku/pokoju prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
 8. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio gospodarzowi ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu mogą nie zostać rozpatrzone.
 9. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 10. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.
 11. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach/pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien, okiennic i drzwi w momencie opuszczania domku/pokoju.
 12. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.30 do 7.00 rano.
 13. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte z Ośrodka Oliwia bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 14. W obiekcie zabronione jest:

  1. zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa,
  2. zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
  3. zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.
 15. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  1. będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  2. które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 1. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu poniesionych kosztów.
 2. Osoby nie będące Wczasowiczami Ośrodka, a przebywające w nim po godz. 22:00 zobowiązane są do jego opuszczenia.
 3. W Naszym Ośrodku nie przyjmujemy żadnych Zwierząt.
 4. Wynajmujący zobowiązani są do poniesienia kosztów uszkodzenia mienia Ośrodka np. nie zamknięcia markizy na noc lub opuszczenia Ośrodka bez zabezpieczenia domku przed ewentualnym uszkodzeniem podczas burzy
 5. Każda zmiana ilości osób i samochodów w umowie rezerwacyjnej musi być uzgodniona z OW-OLIWIA i jest dodatkowo płatna
 6. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone ośrodka. Parking Ośrodka jest niestrzeżony, zamykany na noc.
 7. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione Pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 8. W przypadku zgubienia klucza do domku/pokoju, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50,00 złotych.
 9. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony pod opieką osób dorosłych.
 10. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
 11. Na terenie ośrodka obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h oraz jeden kierunek jazdy.
 12. W domkach zabrania się smażenia ryb.
 13. Na terenie naszego Ośrodka zabrania się używania grilli węglowych oraz innych, nie będących własnością O.W. Oliwia. Istnieje możliwość wypożyczenia od nas grilli gazowych „1/h = 30zł.”
 14. Wjazd i wyjazd samochodem do Ośrodka w godzinach od 8:00 do 21:00
 15. Zameldowanie możliwe jest od godziny 16:00 do 20:00, wymeldowanie jest możliwe od godziny 8.00 do godziny 10:00
 16. Nie rozliczamy zakończenia pobytu i wyjazdu z Ośrodka w godzinach od 21:00 do 8:00
 17. Nie zgadzamy się na samowolne przekazywanie rezerwacji osobom trzecim, bez wcześniejszego uzgodnienia z OW-OLIWIA
 18. Zabrania się podłączania piecyków elektrycznych nie pochodzących z O.W. Oliwia w domkach bez zgody właściciela.
 19. Zabrania się mycia samochodów oraz pojazdów mechanicznych na terenie ośrodka.
 20. Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenerów na terenie ośrodka.
 21. W domkach i na terenie ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Palenie tylko w wyznaczonym miejscu. W przypadku stwierdzenia złamania tego zakazu do rachunku zostanie doliczona opłata za likwidację zapachu tytoniowego (domek) w wysokości 200 zł. [art. 5 i 5a ustawy z 9 listopada 1995r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996r nr 10, poz. 55)
 22. Ośrodek Oliwia nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub uszkodzenie pojazdów oraz mienia w nim znajdującego się. Pozostawionego na terenie OŚRODKA z przyczyn innych niż umyślne bądź nieumyślne działanie obsługi Ośrodka /OC deliktowe/”
 23. Prosimy o nie puszczanie balonów ogrzewanych ciepłym powietrzem „Lampionów szczęścia” na terenie ośrodka.
 24. Zwracamy się z prośbą o nie wylewanie Płynów ( coca-cola itp.) na trawnik
 25. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz wjazdu gokartów.   
 • 6 REKLAMACJE
 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w formie pisemnej w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
  2. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja ośrodka przy ul. Wyzwolenia 22 w Dźwirzynie.
  3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług w terminie do 7 dni.
 • 7 DANE OSOBOWE
 1. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Ośrodka Wypoczynkowego Oliwia.
 2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji
 • 8 INNE
 1. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.
 • 9 REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW
 1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
 2. Dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod opieka osób dorosłych.
 3. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 4. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów.
 5. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz jazdy dużym rowerem i gry w piłkę nożną
 6. Na placu zabaw nie wolno śmiecić.
 7. Na terenie placu zabaw i jego pobliżu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.
 8. Zabrania się wchodzenia na dachy i zewnętrzne górne i dolne elementy konstrukcji placu zabaw.